De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) schakelt de arbeidsverhoudingen van ambtenaren gelijk met de arbeidsverhoudingen in de marktsector. De Wnra treedt vermoedelijk per 1 januari 2020 in werking. De rechtspositie van een ambtenaar, die nu nog wordt vormgegeven op grondslag van de (oude) Ambtenarenwet, wijzigt dan ingrijpend.

De Wnra geldt voor het merendeel van de overheidsorganisaties en de daar werkzame ambtenaren. Maar er zijn uitzonderingen. Voor verschillende categorieën ambtenaren heeft de Wnra geen gevolgen. Zij behouden ook ná 1 januari 2020 hun ambtelijke aanstelling. Dit geldt voor:

  • politieke ambtsdragers;
  • leden van de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht;
  • defensieambtenaren;
  • politieambtenaren;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Checklist Normalisering

Bent u 'Normaliseringsproof'?

Whitepaper normalisering rechtspositie ambtenaren

Lees wat de veranderingen voor u als overheidswerkgever zijn en hoe u hierop kunt anticiperen, zodat u tijdig kunt doen wat er nodig is voor een soepele transitie.