Wijziging Wet op de Kamer van Koophandel

ARTIKEL VIIIa

Indien de Wet op de Kamer van Koophandel in werking zal treden*, zal deze als volgt gewijzigd worden;

In artikel 47 van die wet vervalt aanduiding “1.” voor lid 1 en lid 2**

 [*Opmerking verdient dat de Wet op de Kamer van Koophandel op 25 november 2013 in werking is getreden]

[** in de wet zoals deze op www.overheid.nl is gepubliceerd staat artikel 47 genoteerd als ‘dit artikel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht en het voorstel van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (kst. 32550)’. Gezien het feit dat deze bewoording voor onduidelijkheid zorgt betreft de voorgenomen wijziging van dit artikel zoals deze zal intreden bij inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, is ervoor gekozen het artikel 47 van de Wet op de Kamer van Koophandel op te nemen zoals dat in het gewijzigde wetsvoorstel is opgenomen. Daarnaast is de memorie van toelichting zoals deze voor artikel 47 geldt, ook opgenomen.]

Artikel 47

  1. In artikel 4 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de zinsnede «een kamer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997» gewijzigd in: de Kamer van Koophandel, genoemd in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel.
  2. Indien het bij geleidende brief van 3 november 2010 ingediende voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32.550), tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan het eerste lid van dit artikel, wordt in artikel VIIIb, onder C, van die wet de zinsnede «een kamer als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997» vervangen door: de Kamer van Koophandel, genoemd in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel.

Toelichting bij de vierde nota van wijziging

Bij de wijzigingen van de Algemene wet bestuursrecht is uitgegaan van de tekst van deze wet zoals deze zal luiden na inwerkingtreding van de wijzigingen, opgenomen in het voorstel van wet tot herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht; Kamerstukken 33 455). Een voorgestelde aanpassing van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht betreft de vermelding van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997. In artikel 47, eerste lid, van het voorstel van wet houdende regels omtrent de Kamer van Koophandel (Wet op de Kamer van Koophandel; Kamerstukken 33 553) wordt die vermelding aangepast aan de bij dat wetsvoorstel in te stellen Kamer van Koophandel die de huidige twaalf kamers van koophandel en fabrieken moet vervangen. Artikel 47, tweede lid, van dat wetsvoorstel regelt de samenloop met dit wetsvoorstel, zoals dit luidde voor deze nota van wijziging. Thans wordt deze samenloop door een technische aanpassing in het door de nota van wijziging opgenomen artikel VIII weggenomen. Derhalve wordt via artikel VIIIa de betrokken samenloopbepaling in 33 553 geschrapt.