Download de nieuwe Ambtenarenwet

Hier vindt u de integrale tekst van de Ambtenarenwet zoals die zal luiden na de inwerkingtreding van de Wnra.